Algemene voorwaarden

Art. 2. De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de brandstof, verbruikt tijdens de huurperiode te betalen. Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat verkeerde brandstof in het voertuig getankt werd, verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen of herstellen van de brandstoftank en motor te zullen vergoeden. Hij is verplicht er zich van te bedienen als „goede huisvader”. Het is verboden het gehuurde voertuig te overladen, door, onder meer een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de verzekeringspolis of door het politiereglement, de keuring of voorzien door de fabrikant. Het is eveneens verboden het nuttige laadvermogen, toegestaan door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen, en België te verlaten met het gehuurde voertuig, zonder toestemming van de verhuurder, op gevaar de schadelijke gevolgen welke hieruit voortvloeien, zelf te moeten dragen of aangerekend te krijgen. Voor het besturen van onze voertuigen dient de huurder ouder dan 23 jaar te zijn en mag hij maximum 70 jaar zijn. De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met de verenigingen, in wiens naam hij optreedt ten overstaan van de verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en conform de wettelijke bepalingen ter zake. De consument/klant/huurder heeft het recht aan de verhuurder mede te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 7 werkdagen na de bestelling en ten laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig. Bij gebrek hieraan zal er een administratieve boete aangerekend worden van €100.

Art. 3. a) De huurder erkent eveneens, op het ogenblik van de in ontvangst name van het voertuig, dat het voertuig perfect gesmeerd is en dat het olie- en waterpeil normaal is. Gedurende de huurperiode neemt de huurder de verplichting op zich om olie, Adblue en water op het vereiste peil te houden. Mocht gedurende de verhuringperiode blijken dat de olie dient vervangen, of het voertuig gesmeerd moet worden, dan is de huurder gehouden deze onderhoudswerken te laten uitvoeren. Hij heeft het recht op terugbetaling dezer onkosten op voorwaarden: 1e dat aan de verhuurder een behoorlijke factuur voorgelegd en afgegeven wordt. Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van Ottoz NV, Fort Lapin 5 te 8000 Brugge met als ondernemingsnummer 0578 859 277.
2e dat dit onderhoud normaal is, rekening houdende met het aantal afgelegde KM.
b) De huurder erkent dat de banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage. In geval van beschadiging van een dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich deze onmiddellijk te vervangen op kosten van de huurder zonder terugbetaling van de verhuurder door een andere band van dezelfde afmetingen en merk. Indien gedurende de verhuring, één of meerdere banden, ten gevolge van normale slijtage, geen groeven meer zouden vertonen van meer dan 2 mm diepte, dan is de huurder verplicht deze te laten vervangen. De huurder heeft het recht op terugbetaling dezer onkosten op voorwaarden: 1e dat aan de verhuurder een behoorlijke factuur voorgelegd en afgegeven wordt. Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van Ottoz NV, Fort Lapin 5 te 8000 Brugge met als ondernemingsnummer 0578 859 277. c) De huurder erkent eveneens dat het gehuurde voertuig voorzien is van alle reglementaire benodigdheden zoals: doos voor eerste hulp bij ongevallen, driehoek, blusapparaat, Fluorescerende vestjes en boorddocumenten, en verbindt zich deze benodigdheden en boorddocumenten terug te geven bij de teruggave van het voertuig. Bij verlies van de boorddocumenten is een forfaitaire schadevergoeding van € 250 verschuldigd. De huurder verbindt zich het voertuig niet te gebruiken in overtreding met de schikkingen van de wegcode, en bij niet-gebruik van het voertuig, ditzelfde in verzekerde bewaring te stellen en beschermd tegen de vorst. De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratiekost van € 25 per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder. De huurder erkent eveneens op de hoogte te zijn gebracht door de verhuurder van het feit dat in de voertuigen een absoluut rookverbod van kracht is. Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van € 150.

Art. 4. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de verhuring geldig voor 24 uren: van 08.00 uur tot 08.00 uur of van 17.00 uur tot 17.00 uur ‘s anderdaags. Uitgezonderd op zaterdag is de verhuring van bestel- en vrachtwagens geldig voor één dag: van 08.00 uur tot 17 uur. Elke breuk van een dag, wordt als volledige dag beschouwd, voor het berekenen van de huurprijs.

Art. 5. Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder teruggenomen worden, waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of indien de verhuurder de huurder verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank vergen. De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijke terugwinning van het voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie dat zich nog zou bevinden in het voertuig.

Art. 6. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in of op het voertuig door de huurder of ieder ander persoon, tijdens de duur van onderhavig contract of na het inleveren van genoemd voertuig bij de verhuurder, of voor verliezen of schade die direct of indirect zouden kunnen voortvloeien uit een mechanische tekortkoming van het voertuig en wordt ontlast van alle verantwoordelijkheden.

Art. 7. Indien de huurder, het gehuurde voertuig niet terugbrengt op de vastgestelde datum, is hij verplicht de verhuring en de afgelegde KM te betalen aan de normale prijs – zonder te kunnen genieten van eventueel speciale voorwaarden welke hem zouden toegekend zijn – vermeerderd met een vergoeding van € 150 per dag vertraging, en dit zonder ingebrekestelling. Hij is eveneens verplicht, alle algemene onkosten, veroorzaakt door opzoekingen voor het terug in bezit nemen van het voertuig, aan de verhuurder terug te betalen. De vergoeding van € 150 per dag is ook verschuldigd, wanneer de huurder sleutels niet teruggeeft aan de verhuurder. De teruggave van het voertuig vindt plaats door de afgifte van de sleutels ervan aan de bediende van de verhuurder, binnen de openingsuren van het agentschap. De gebruiksduur van het voertuig en de verantwoordelijkheid van de huurder ervoor nemen slechts een einde op het ogenblik van die afgifte. Alle boetes wegens verkeersovertredingen en alle vergoedingen of boetes voor parkeren, blijven ten
laste van de huurder.

Art. 8. De huurder verklaart het voertuig uitstekend te kunnen besturen, en niet ontzet te zijn uit het recht een voertuig te besturen. Hij zal gehouden zijn aan de verhuurder, of dezes plaatsvervanger, zijn rijbewijs en identiteitskaart voor te leggen. Het rijbewijs van de huurder dient ouder te zijn dan 2 jaar. Zo niet zal hem geen voertuig afgeleverd worden. Het rijbewijs mag door de verhuurder gevraagd worden, gedurende de verhuringperiode.

Art. 9. De huurder verbindt er zich toe, dat het genoemd voertuig niet zal aangewend worden voor het duwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen, behoudens akkoord van de verhuurder, en voor onwettige doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, is het verboden reclamebelettering en trekhaken aan te brengen op het verhuurde voertuig. Deze worden bij het einde van de huur door de huurder verwijderd of door de verhuurder, op kosten van de huurder. Het voertuig mag niet onderverhuurd worden en niet gebruikt worden in het kader van sportwedstrijden voor voertuigen. Het voertuig mag niet bestuurd worden door een persoon die zich onder invloed van geestrijke dranken of verdovende middelen bevindt. De huurder verbindt er zich tevens toe alle inbeslagneming van het voertuig te beletten. Indien de huurder het gehuurde voertuig wil laten besturen door derden, moet hij vooraf de schriftelijke toelating van de verhuurder bekomen. Ingeval van breuk op deze overeenkomst, verklaart de huurder zich, van meet af aan, burgerlijk verantwoordelijk voor deze derden, en zal de schade welke hieruit voortvloeit zelf dragen.

Art. 10. Indien de huurder de verhuringperiode wenst te verlengen, zal dit moeten gebeuren in het filiaal van de verhuurder, ofwel schriftelijk per fax of per e-mail aan de verhuurder. Deze aanvraag dient ten minste 24 uur voor het einde van de verhuringperiode te gebeuren. Deze aanvraag tot verlenging heeft maar haar uitwerking na het akkoord verkregen te hebben van de verhuurder, en na bovendien de kostprijs, voortspruitende uit deze verlenging en de reeds verworven prijs te hebben geregeld.

Art. 11. a) De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging. Het bedrag van deze waarborg werd vastgesteld en is 250 euro. De verhuurder heeft het recht om het bedrag van de waarborg te compenseren met elk bedrag dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd blijft. b) Indien de huurder uit eigen beweging de voorziene huurperiode verlengt met maximum 24 uur, zonder goedkeuring van de verhuurder zal dit feit worden gelijkgesteld met ontvreemding van het voertuig en zal de verhuurder het recht hebben klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie. Indien in deze periode van verlenging, zonder toestemming van de verhuurder, de geldigheid van de schouwings- en verzekeringskaart komt te vervallen, zal de verhuurder elke verantwoordelijkheid afwijzen, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit voertuig zonder geldige schouwings- en verzekeringskaart en de huurder zal de volledige verantwoordelijkheid en de schadelijke gevolgen ervan dragen.

Art. 12. De verantwoordelijkheid voor goederen welke aan boord van het gehuurde voertuig vervoerd worden, blijft volledig ten laste van de huurder. De contractueel opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. De verhuurder raadt aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig.

Art. 13. In geval van defect is de huurder verplicht, om instructies te vragen aan de verhuurder. Indien deze laatste het nodig acht de reparaties in zijn eigen werkhuis te laten uitvoeren, of indien tengevolge van een ongeval, het voertuig bij hem moet teruggebracht worden, zal dit moeten gebeuren op kosten van de huurder en op zijn verantwoordelijkheid. Indien de verhuurder zelf de herstelling niet wenst uit te voeren, dient de huurder een schriftelijke prijsopgave te doen van de herstellingskosten. De verhuurder zal schriftelijk zijn akkoordverklaring bevestigen. Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van Ottoz NV, Fort Lapin 5 te 8000 Brugge met als ondernemingsnummer 0578 859 277.

Art. 14. Bij ongeval of beschadiging van het voertuig is de verantwoordelijkheid van de huurder tegenover de verhuurder beperkt tot een vrijstelling en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring en bepaald in art. 1 van huidig contract alsook een dagvergoeding voor iedere dag stilstand. Deze dagvergoeding wordt bepaald in art. 17 van dit contract, voor gans de duur van de stilstand van het gehuurde voertuig. Indien een derde verantwoordelijk wordt verklaard voor verlies of schade aan het voertuig, zal de huurder gecrediteerd worden met de door de verhuurder ontvangen sommen, en terugbetaald worden, indien het geval zich voordoet. De vrijstelling bij ongeval voor de schade aan het voertuig van de verhuurder is afhankelijk van het type voertuig en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring en bepaald in art. 1 van huidig contract. Mits betaling van een bijkomende vergoeding wordt deze vrijstelling verlaagd. De vrijstelling zal aangerekend worden per schadegeval. De huurder blijft echter verantwoordelijk voor alle schade, in de gevallen beschreven in artikel 13,15 en 19 van deze voorwaarden. De huurder zal tevens volledig verantwoordelijk blijven voor alle schade indien het gehuurde voertuig gebruikt of bestuurd wordt in overtreding met de inhoud van artikel 2, 3, 9,16 en 22 van huidig contract. Huidig contract is geen omnium verzekeringsovereenkomst en een louter contract sui generis. Daarnaast is bij ongeval een vrijstelling per tegenpartij van toepassing bij verzekering burgerlijke aansprakelijkheid indien de verantwoordelijkheid van de bestuurder betrokken is en gevolgd wordt door een vergoeding aan een tegenpartij. Het bedrag van deze vrijstelling werd vastgesteld op € 1 500 tot het maximum bedrag van de vrijstelling. Uitgezonderd van de verzekering is het gebruik van het voertuig voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De verzekeringsdekking komt volledig te vervallen wanneer een niet-geautoriseerde bestuurder het voertuig gebruikt of wanneer de bestuurder van het voertuig niet in het bezit is van een geldig rijbewijs op het moment dat het geval voor de verzekering zich voordoet. Brand en diefstal behouden steeds een niet afkoopbare franchise van € 2500. De hoger vermelde vrijstellingen zijn ook niet van toepassing in geval van glasbreuk en bandenbreuk en worden alsdan integraal tegen kostprijs aan de huurder aangerekend. De kosten verbonden aan het vervangen van een
platte band alsook de kosten ten gevolge van glasbreuk van spiegels & lichten of vandalisme, blijven steeds volledig ten laste van de huurder Bij onregelmatigheden en schade waarvoor de huurder volledig verantwoordelijk blijft worden er forfaitaire Administratiekosten ten bedrage van € 400,-/per contract aangerekend. Voor dakschade bedragen de forfaitaire administratiekosten € 500. Grensoverschrijdende huur is toegestaan in de Benelux en Frankrijk zonder schriftelijke toestemming en in de volgende landen na schriftelijke toestemming van de verhuurder: Andorra, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Wanneer regels betreffende grensoverschrijdende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle verzekeringen.

Art. 15. Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, blijven volledig ten laste van de huurder. Ook alle schade veroorzaakt door hagel of andere natuurrampen, zijn niet verzekerd en volledig ten laste van de huurder zelfs na afkoop van een vrijstelling. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade (schade boven de zijspiegel), zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig. In deze gevallen kan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder geen aanspraak maken op enige vrijstelling of ontlasting van aansprakelijkheid, zodat hij de totaliteit van de schade aan het ganse huurvoertuig met inbegrip van schade aan de chassiscabine, de laadklep, als aan het volledige koetswerk en laadkast aan de verhuurder zal vergoeden. Alle depannage- en/of reparatiekosten te wijten aan een nalatigheid of fout van de chauffeur/huurder, vallen volledig ten laste van de huurder. De huurder verklaart voldoende ingelicht te zijn omtrent de verzekeringsproducten en afkoopmogelijkheden alsook eventuele forfaitaire schades. De vrijstellingen (franchise) vermeld op de voorzijde van het ondertekende contract houden reeds rekening met de extra betaalde premies door de huurder.

Art. 16. De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder, ten gevolge van een ongeval, waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou kunnen zijn. De huurder staat borg voor en vrijwaart de verhuurder tegenover de hierboven genoemde en alle andere derden, in elk geval waarin de verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid haar toepassing niet of slechts gedeeltelijk vindt. Bij ongeval of incident met het voertuig, blijft de huurder de bewaker van dit voertuig en is hij verplicht dezelfde dag de verhuurder op de hoogte te brengen, hetzij per E-mail, per telefax of per aangetekend schrijven. De huurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in te vullen. Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of incident te doen vaststellen door de Politie, en indien mogelijk, de identiteit van eventuele getuigen op te nemen. Indien er bij ongeval geen vaststelling wordt gedaan door de Politie op de plaats van het ongeval, verbindt de huurder er zich toe tot het betalen van de volledige schade aan het gehuurde voertuig, inclusief gebruiksderving, zoals voorzien in art. 17 der algemene verhuurvoorwaarden. Indien de huurder de ongevalsaangifte en vaststellingen door de politie niet overmaakt binnen de 48u aan Ottoz NV, dan zal een administratiekost van € 125 worden aangerekend aan de huurder. Bij onmogelijkheid om het voertuig binnen te brengen, zal de teruggave of terugzending naar de plaats van herkomst, geschieden op kosten en door de zorgen van de huurder, en de huur blijft lopen tot bij de teruggave van het voertuig in de garage van de verhuurder. Bij brand en/of diefstal van het voertuig, moet de huurder dezelfde formaliteiten vervullen, en bovendien de diefstal aangeven bij de Politie. Hij moet de verhuurder van het gebeurde op de hoogte brengen, zoals hierboven vermeld. Boeten of onkosten van gelijk welke aard, zijn ten laste van de huurder.

Art. 17. Er wordt nadrukkelijk overeengekomen, dat, indien een voertuig voorbehouden en niet afgehaald wordt, de huurder verplicht is, voor iedere dag wachttijd of stilstand van dit voertuig, een forfaitaire genotsderving van € 150 per dag te betalen. De vergoeding voorzien in dit artikel blijft door de huurder verschuldigd voor iedere dag stilstand van het voertuig, hetzij door zijn toedoen, door zijn schuld of wegens ongeval. Bij reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de verhuurder verworven, en worden niet terugbetaald aan de huurder.

Art. 18. De huurder verklaart formeel dat, op het ogenblik van de in ontvangst name van het voertuig, de kilometerteller juist en in perfecte staat verkeerde. Indien de kilometerteller vrijwillig beschadigd werd, verbindt de huurder zich de verhuring te betalen op basis van 1250 KM per dag. De huurder kan alleen van de verplichting deze vergoeding te betalen, ontslagen worden, bij eventuele faling van de kilometerteller, en indien de verhuurder onmiddellijk per telefoon op de hoogte gebracht werd. Deze laatste zal alsdan alle nuttige instructies verstrekken, om de teller terstond te laten herstellen. In dat geval zal de afgelegde afstand bepaald worden aan de hand van een wegenkaart.

Art. 19. Er wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de verhuurder niet meer verplicht is zijn voertuig voor burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren, indien de overeengekomen termijn van teruggave, overschreden werd.

Art. 20. Iedere verhuring dient contant betaald te worden. Een bedrag van € 3,99 per contract wordt aangerekend bij wijze van deelname in de milieukosten. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Ottoz NV. Bij elke verhuring wordt een tegensprekelijke schadefiche opgesteld die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de huurperiode. Elke schuld van de huurder of verhuurder niet betaald op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op van 1% per maand. Bovendien wordt in dat geval een schadevergoeding gelijk aan 10% op het openstaand saldo opeisbaar met een minimum van € 100.

Art. 21. De huurder, die het gehuurde voertuig voor beroepsdoeleinden aanwendt, moet dit bij het aangaan van de huur onmiddellijk melden aan de verhuurder van het onroerend goed waarin hij het voertuig stalt alsmede aan de financiële instelling, aan wie hij een pand op zijn handelsfonds heeft toegestaan. De huurder bezorgt Ottoz NV een kopie van die brieven. In geval van strafrechtelijk of burgerrechtelijk beslag of sekwester of indien een derde partij enig recht op het verhuurde voertuig laat gelden, moet de huurder dit binnen 24 uur per telefax en per post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de verhuurder melden. Alle kosten van revindicatie door de verhuurder, met inbegrip van de erelonen van zijn raadslieden, blijven ten laste van de huurder.

Art. 22. Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radio-actieve stoffen, evenals voor het door de wet geregeld taxivervoer. De voertuigen mogen niet aangewend worden voor bezoldigd personenvervoer of voor met dit laatste gelijkgesteld gratis vervoer (KB 15.03.1968) Bij niet-naleving van deze beschikking zullen het verhaal en andere gevolgen welke de verhuurder ondergaat door zijn verzekeringsmaatschappij en/of derden automatisch op de huurder overgedragen worden. Huurders welke verzwarende antecedenten hebben gehad qua ongevallen, vluchtmisdrijf, dronkenschap of alcoholintoxicatie, dienen dit vooraf te melden aan de verhuurder. Maatschappelijke zetel: Ottoz N.V., Fort Lapin 5 te 8000 Brugge, Tel: +32 50 31 47 99 E-mail: info@ottoz.be. Het feit dat de huurder bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Bij het reserveren van een voertuig bent U steeds door deze voorwaarden gebonden en aanvaardt U deze algemene voorwaarden. Ottoz behoudt zich steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken. Alle bovenvermelde bedragen zijn excl. BTW. Waar volgens de wetgeving BTW van toepassing is, zal deze aangerekend worden.